Algemene Voorwaarden

Artikel 1

1.1 Sessies worden voor de aanvang van de eerste sessie per overschrijving betaald op het hiervoor voorziene rekeningnummer, met als mededeling de voornaam van de cliënt en de sessie datum.

1.2 Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

1.3 Indien het de cliënt is toegestaan om in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.4 Bij betaling in termijnen dient de factuur te zijn voldaan voor het traject is afgerond.

1.5 De factuur wordt altijd verstuurd via mail.

1.6 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2

Elke inschrijving of afspraak betekent aanvaarding door de cliënt van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3

3.1 Indien de cliënt tijdens een traject (therapie of coaching), workshop, training of opleiding beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van het traject, workshop, training of opleiding verschuldigd.

3.2 Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Walk & Talk Wandelcoaching en -therapie.

Artikel 4

Inschrijvingen of afspraken per email, het contactformulier op de website of enige andere geschreven communicatievorm waaronder SMS, WhatsApp, Facebook, een bericht naar de Walk & Talk Facebookpagina, ... geldt effectief als inschrijving of afspraak en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 5

5.1 Therapie en coaching: Annuleert de cliënt een sessie minder dan 48u op voorhand, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze te betalen.

5.2 Workshop/dag - event: Deze kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang van de workshop. Bij annulatie binnen de maand tot 7 kalenderdagen op voorhand is de cliënt 50% verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de cliënt zich wel laten vervangen. Liesbeth Saerens/Walk & Talk behoudt het recht om de persoon die de cliënt vervangt te weigeren.

5.3 Training en opleiding. Deze kan kosteloos geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang van de training of opleiding. Bij annulatie binnen de maand tot 7 kalenderdagen op voorhand is de cliënt 50% verschuldigd. Annuleert de cliënt minder dan 7 kalenderdagen op voorhand, dan is de cliënt het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de cliënt zich wel laten vervangen. Liesbeth Saerens/Walk & Talk behoudt het recht om de persoon die de cliënt vervangt te weigeren.

Artikel 6

6.1 Bij misbruik (zoals het delen van de inhoud van een training of opleiding zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Liesbeth Saerens, onrespectvol/discriminerend... taalgebruik, ...) wordt de cliënt met onmiddellijke ingang de toegang tot de training of opleiding ontzegd.

6.2 Liesbeth Saerens/Walk & Talk behoudt zich het recht voor de betaalde inschrijvingsgelden in dat geval niet terug te storten.

6.3 Liesbeth Saerens/Walk & Talk behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 7

Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de sessie, workshop, training of opleiding.

Artikel 8

Bij annulatie door Liesbeth Saerens/Walk & Talk wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een workshop/training of opleiding kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht verzet worden.

Artikel 9

9.1 Indien de cliënt onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de cliënt uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (huisdokter, psychiater,...) voor om de workshop, training of opleiding te mogen volgen.

9.2 Indien de cliënt hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

9.3 Liesbeth Saerens/Walk & Talk heeft altijd de mogelijkheid om een cliënt de toegang tot een individuele begeleiding/workshop/training/opleiding te weigeren.

Artikel 10

De aansprakelijkheid van Liesbeth Saerens/Walk & Talk is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

Artikel 11

11.1 De begeleidingen/workshops/trainingen/opleidingen gegeven door Liesbeth Saerens/Walk & Talk zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.

11.2 Alle trajecten, workshops, trainingen en opleidingen zijn bedoeld voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Workshops, trainingen en opleidingen zijn niet bedoeld om therapie of begeleiding van welke aard dan ook te vervangen.

11.3 Liesbeth Saerens/Walk & Talk is erkend klinisch psycholoog, gecertificeerd systeemtherapeut, gecertificeerd wandelcoach, ACT trainer en hartcoherentie coach. De cliënt wordt steeds door haar persoonlijk begeleid.

Artikel 12

12.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Liesbeth Saerens/Walk & Talk